maj 6, 2019

Choroba lub niepełnosprawność to drugi powód bierności zawodowej

Z najnowszego raportu GUS, który dotyczy aktywności zawodowej wynika, że drugą najczęstszą przyczyną bierności zawodowej jest choroba lub niepełnosprawność.

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego w IV kwartale 2018 roku wskazują, że w porównaniu z IV kwartałem 2017 roku populacja osób pracujących pozostała na tym samym poziomie, przy jednoczesnym spadku liczby osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo.

W IV kwartale 2018 roku w wieku produkcyjnym było 5,02 mln osób, tj. 37,6 proc. ogółu biernych zawodowo. Wśród tych osób główną przyczyną bierności były obowiązki rodzinne związane z prowadzeniem domu – przyczynę tę wskazało 32,4 proc. osób (9,8 proc. mężczyzn i 50,2 proc. kobiet).

Drugą istotną przyczyną bierności była choroba lub niepełnosprawność – ten powód wskazało 24,9 proc. osób (35,8 proc. mężczyzn i 16,4 proc. kobiet).

Nauka i uzupełnianie kwalifikacji były powodem niepodejmowania pracy dla 24,6 proc. osób (27,1 proc. mężczyzn i 22,6 proc. kobiet), natomiast emerytura była przyczyną niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla 10,7 proc. osób (19,9 proc. mężczyzn i 3,4 proc. kobiet).

Źródło: www.politykazdrowotna.pl 


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2019 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych