lip 7, 2020

Narodowy Fundusz Zdrowia upraszcza zasady rozliczeń za wyroby medyczne na zlecenie

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski poinformował w mediach społecznościowych, że Fundusz upraszcza zasady rozliczeń ze świadczeniodawcami realizującymi zlecenia na wyroby medyczne. Od 1 lipca 2020 roku apteka czy sklep medyczny rozlicza się tylko z tym oddziałem NFZ, z którym ma podpisaną umowę. Nie ma znaczenia skąd pochodzi pacjent. To dla pacjentów duże ułatwienie w dostępie do refundowanych wyrobów medycznych zarówno w aptekach jak i sklepach medycznych.

Zmianę wprowadza Zarządzenie Nr 100/2020/DSOZ z dnia 6 lipca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W uzasadnieniu zarządzenia czytamy: "Wprowadzona postanowieniem niniejszego zarządzenia zmiana umożliwia świadczeniodawcy rozliczanie zrealizowanych świadczeń z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne z oddziałem Funduszu, z którym zawarł umowę. Ten sposób rozliczania świadczeń dotyczy świadczeń zrealizowanych od 1 lipca 2020 r na podstawie zleceń wystawionych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz.1555) oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie w przypadku kontynuacji zlecenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 28).

Wprowadzona postanowieniem niniejszego zarządzenia zmiana rozliczania świadczeń umożliwi świadczeniodawcom dostosowanie własnych systemów informatycznych, ponieważ dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca składa oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu w terminie do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 23 ust. 1 i 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz. U. z 2020 r. poz. 547 ze zm.)."

Treść Zarządzenia Prezesa NFZ dostępna jest tutaj.


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2020 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych