wrz 28, 2020

Ostatnie dni naboru do programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością"

Do końca września organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o wsparcie z programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością - edycja 2020-2021". Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych.

W ramach programu "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością - edycja 2020-2021" organizacje pozarządowe otrzymają dofinansowanie na usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego jak i pobytu całodobowego. Program sfinansuje także członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Organizacje pozarządowe, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób od co najmniej 3 lat, powinny złożyć odpowiedni wniosek w formie papierowej do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składając osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, albo w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (oferta opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Nabór ofert trwa do 30 września 2020 roku. Program będzie realizowany od dnia 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Program finansowany jest z środków Funduszu Solidarnościowego. W dwóch pierwszych edycjach programu - w 2019 i w 2020 roku - o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy - gminy i powiaty. Na realizację programu z środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczono do tej pory w sumie ponad 52,2 mln złotych.

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych