mar 8, 2021

Wyniki dodatkowego konkursu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami"

Wsparcie, poprawa jakości oraz prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia osób z niepełnosprawnościami - to najważniejsze cele Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami". Ogłoszono wyniki dodatkowego otwartego konkursu ofert na rok 2021.

Dzięki Programowi "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - osoby z niepełnosprawnościami będą mieć zapewnione wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

O dofinansowanie oferty w ramach dodatkowego konkursu ofert do Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 na rok 2021 mogły ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

Dodatkowym założeniem było to, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Do udziału w dodatkowym konkursie ofert ogłoszonym 10 grudnia 2020 roku zgłosiło się 78 organizacji pozarządowych, a 36 spośród nich zostało zaproponowane dofinansowania w łącznej wysokości 24 645 704,40 zł.

Źródłem finansowania Programu jest Fundusz Solidarnościowy, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.gov.pl


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych