kwi 26, 2021

MSOON o projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych skierował do Ministra Zdrowia swoją opinię o projekcie rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W opinii MSOON czytamy: 

"Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych od ponad 20 lat apelował o zwiększenie limitów finansowych na wyroby absorpcyjne. Cieszymy się, że w nowelizacji rozporządzenia uwzględniono naszą prośbę. Tym samym projekt z dnia 30.03.2021 r. oceniamy pozytywnie, ponieważ wiele zaproponowanych propozycji poprawi dostęp pacjentów do wyrobów medycznych.

Poniżej przedstawiamy naszą opinię oraz zastrzeżenia dotyczące zaproponowanego projektu:

  1. Zwiększenie limitu finansowego w wysokości 1,70 za sztukę pieluchomajtek, majtek chłonnych i pieluch anatomicznych jest propozycją, na którą środowisko osób niepełnosprawnych czekało wiele lat.
  2. Oceniamy pozytywnie wprowadzenie ujednoliconej stawki 30% dla środków chłonnych (pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, podkłady i wkłady anatomiczne), jako współpłacenie chorych od ceny limitu.
  3. Korzystne dla osób niepełnosprawnych jest też wprowadzenie naliczania limitu finansowego refundacji z kwoty miesięcznej na kwotę liczoną od sztuki. Nowe rozwiązanie powinno ułatwić zasady naliczania refundacji dla pacjentów zaopatrujących się w środki chłonne i korzystających z ustawy wspierającej osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  4. Za optymistyczną decyzję uważamy również wymianę leja w protezie ostatecznej uda oraz podudzia. Zmiana ta pozwoli na wymianę leja raz na 3 lata. Dotychczas jeden lej przysługiwał na cały okres użytkowania protezy.
  5. Popieramy również rozszerzenie kryterium przyznawania wózka inwalidzkiego specjalnego  o pacjentów po amputacjach lub z wrodzonym brakiem kończyn.
  6. Negatywnie oceniamy zbyt niski poziom finansowania podkładów i wkładów anatomicznych. Osoby niepełnosprawne zaopatrujące się w te produkty znacząco odczują wprowadzoną zmianę.  Zbyt niski limit cenowy zmusi wielu pacjentów do kupowania najtańszych produktów, a w skrajnych sytuacjach nawet do rezygnacji. Naszym zdaniem ustalanie poziomu finansowania powinno być poparte o realną kalkulacją, adekwatną do cen rynkowych. Dlatego też proponujemy zwiększenie dotychczasowych limitów do 1,30 zł dla obydwu grup (lp. 100 i 101) przy zachowaniu 30% dopłaty pacjenta. Alternatywnie do rozważenia jest wprowadzenie odrębnej refundacji dla wkładów anatomicznych oraz podkładów, ponieważ są to dwa całkowicie różne produkty, służące innym potrzebom.
  7. Oczekujemy także zmiany "kryterium chorobowego" dotyczącego środków chłonnych, które od wielu lat jest powielane przez Ministerstwo Zdrowia. W naszej opinii refundacja powinna obejmować wszystkie osoby z nietrzymaniem moczu.
  8. Przypominamy również o naszym postulacie wprowadzenia refundowanych wypożyczalni dla takich wyrobów jak wózki inwalidzkie, laski, balkoniki itp.

Podsumowując przedstawiony do konsultacji projekt wygląda obiecującą. Niestety nadal nie uwzględnia wielu naszych postulatów, które są zgłaszane przez środowisko osób niepełnosprawnych od wielu lat. Liczymy, że kolejne rozporządzenie uwzględni nasze sugestie."


Kontakt

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Dunajewskiego 5
31-133 Kraków
(siedziba Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem)

Tel.: 602 743 883
E-mail: biuro@msoon.org.pl

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych