Statut

STATUT MAŁOPOLSKIEGO SEJMIKU ORGANIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba

§1

Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych, zwany dalej „Sejmikiem” stanowi autonomiczny związek organizacji pozarządowych, których podstawowym celem statutowym jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

§2

 1. Terenem działalności Sejmiku jest obszar regionu / województwa małopolskiego.
 2. Siedzibą władz Sejmiku jest Kraków.
 3. Sejmik posiada osobowość prawną.
 4. Sejmik może używać pieczęci, odznak, symboli.
 5. Sejmik może być członkiem regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, których cele i zadania są zbliżone do celów i zadań Sejmiku.
 6. Sejmik opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
 7. Do swej działalności Sejmik może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II
Cele i formy działania

§3

Celem działania Sejmiku jest reprezentowanie, rzecznictwo interesów oraz realizacja potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych, dążące do stworzenia warunków pełnego i aktywnego życia osób niepełnosprawnych.

§4

Sejmik realizuje swoje główne działania przez:

 1. Reprezentację, jako działanie obejmujące przedstawicielstwo, rzecznictwo interesów oraz lobbing wobec władz samorządowych, państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych.
 2. Opiniowanie oraz konsultowanie rozwiązań legislacyjnych, a także programów społecznych dotyczących bezpośrednio i pośrednio osób niepełnosprawnych.
 3. Tworzenie płaszczyzny partnerskiej współpracy z władzami terytorialnymi, administracją rządową oraz przedstawicielami biznesu w zakresie analizy potrzeb środowiska, opracowywania strategii realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, wszelkich programów wyrównawczych, a także przeciw marginalizacji najsłabszych.
 4. Integrację oraz profesjonalizację działalności organizacji członkowskich. Pomoc organizacjom członkowskim w wypełnianiu ich zadań statutowych. Działanie na rzecz rozwoju m. in. poprzez wzajemną współpracę merytoryczną, organizacyjną i techniczną.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§5

Członkiem Sejmiku może być organizacja zajmująca się statutowo problemami osób niepełnosprawnych. Członkowie mogą być reprezentowani w Sejmiku przez dwóch upoważnionych przedstawicieli. Każdy członek Sejmiku (organizacja) dysponuje jednym mandatem.

§6

Członków Sejmiku przyjmuje Zarząd Sejmiku po złożeniu pisemnego wniosku przez organizację z dołączoną uchwałą właściwego organu.

§7

Członek Sejmiku poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Sejmiku
 2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Sejmiku
 3. korzystać z pomocy Sejmiku na zasadach określonych przez Zarząd

§8

Członek Sejmiku jest obowiązany:

 1. przestrzegać postanowień Statutu
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności Sejmiku
 3. regularnie opłacać składki członkowskie

§9

Utrata członkostwa następuje w razie:

 1. Dobrowolnego wystąpienia
 2. Likwidacji organizacji
 3. Wykluczenia na mocy uchwał Walnego Zebrania z powodu:
  1. rażącego naruszenia Statutu i regulaminy Sejmiku
  2. zalegania ze składkami w okresie dłuższym niż 12 miesięcy
  3. nie uczestniczenia w pracach Sejmiku

ROZDZIAŁ IV
Władze Sejmiku

§10

 1. Władzami Sejmiku są:
  1. Walne Zebrania
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 3. Kadencja Władz trwa 3 lata.
 4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 22 i § 23.
 5. Zarząd Sejmiki może dokooptować nowych członków na miejsca zwolnione w liczbie nie większej niż 1/3 składu.
 6. Ust. 2, 3, 4 i 5 dotyczą odpowiednio Komisji Rewizyjnej.
 7. Nie można być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§11

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Sejmiku.

§12

Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie Statutu Sejmiku.
 2. Uchwalanie Regulaminu Walnego Zebrania
 3. Uchwalanie kierunków działania Sejmiku i prac komisji problemowych/
 4. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 5. Ocena działalności Sejmiku i jego władz.
 6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi, albo poszczególnym członkom władz. Brak uzyskania absolutorium przez członka władz obliguje Zarząd organizacji desygnującej do odwołania pełnomocnictwa.
 8. Rozpatrywanie wniosków w sprawach członkostwa.
 9. Ustalanie wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej.

§13

W Walnym Zebraniu udział biorą z głosem decydującym członkowie Sejmiku poprzez swych przedstawicieli. Walne Zebranie Sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, nie później jednak niż do dani 01 czerwca roku następnego. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia członków Zarząd Sejmiku na co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków Sejmiku. Zebranie takie powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. Zebranie nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§14

 1. Zarząd kieruje działalnością Sejmiku w okresie między walnymi zebraniami i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.
 2. Do zakresu działalności Zarządu należy:
  1. uchwalanie regulaminu Zarządu
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
  3. uchwalanie planów działania i budżetów Sejmiku
  4. reprezentowanie Sejmiku
  5. powoływanie komisji i zespołów programowych
  6. zarządzanie funduszem i majątkiem Sejmiku
  7. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu
  8. zwoływanie walnych zebrań Sejmiku
  9. zawieranie umów o pracę względnie innych umów z pracownikami najemnymi.

§15

 1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa Zarządu, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Zarząd zbiera się na swe posiedzenia przynajmniej raz na miesiąc.
 4. Porządek obrad Zarządu opracowuje Prezes.
 5. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał.

§16

 1. Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli działalności Sejmiku.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§17

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§18

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola działalności Sejmiku – co najmniej raz w roku – prawidłowości oraz zgodności ze statutem, uchwałami Sejmiku oraz przepisami prawa.
 2. Składanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli działalności Sejmiku.
 3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu i swojej, stawianie ocen i wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.

ROZDZIAŁ V
Majątek, fundusze

§19

Majątek Sejmiku stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

§20

Na fundusze Sejmiku składają się:

 1. Wpisowe i składki członkowskie.
 2. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego.
 3. Dochody z praw majątkowych.
 4. Darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia.

§21

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Sejmiku oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy 2 osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza Zarządu.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Sejmiku

§22

Nowy Statut lub zmiany do Statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§23

Uchwałę w sprawie rozwiązania Sejmiku i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§24

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy prawa o stowarzyszeniach/ Statut został przyjęty przez Walne Zebranie Sejmiku w dniu 03.12.2002 r.

 

Pobierz Statut

© 2021 Małopolski Sejmik Organizacji Osób Niepełnosprawnych